Back to top

SIEGE SOCIAL

625, Rue Rizmzekedo 27-02
06 BP 9760 Ouaga 06 Burkina Faso

(226) 25 36 51 58 / 25 36 63 75
(226) 25 36 54 78
info@cogeb.international  

MALI

Rue de la CAN
BP E1748 Hamdalaye ACI 2000

 (223) 44 90 23 09
 (223) 44 90 23 10 
 mali@cogeb.internationalTOGO

01 BP 3962 Lomé 01 TOGO


 (228) 22 27 57 58 
 (228) 22 27 57 58
 cogeb.togo@cogeb.international